Trang thông tin họ Đồng Bá, Khê Khẩu, Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương

https://hodongba.vn


Danh sách thành viên theo họ Đồng Bá năm 2023

Tính đến tháng 11/2023, họ Đồng Bá ở KDC Khê Khẩu, TP. Chí Linh có 231 đinh đang theo họ. Cụ thể như sau:
 
DANH SÁCH THEO HỌ NGÀNH 1
STT Họ và tên
Gia đình cụ Thước
1 1 Đồng Bá Trận
2 2 Đồng Bá Tuyến (ô. Trận)
Gia đình cụ Chu
3 1 Đồng Thị Lạp
4 2 Đồng Bá Chinh
5 3 Đồng Bá Chiến
6 4 Đồng Bá Hiệp
7 5 Đồng Bá Tuấn
8 6 Đồng Bá Tú
9 7 Đồng Bá Cừ
10 8 Đồng Bá Dũng
11 9 Đồng Bá Vượng
12 10 Đồng Bá Vỹ
Gia đình cụ Bọt
13 1 Đồng Bá Nước
14 2 Đồng Bá Chanh
15 3 Đồng Bá Huy
16 4 Đồng Bá Yên
17 5 Đồng Bá Tĩnh
Gia đình cụ Thiêm
18 1 Đồng Bá Lộc
19 2 Đồng Bá Thiện
20 3 Đồng Bá Hưng
21 4 Đồng Bá Đạo
22 5 Đồng Bá Binh
23 6 Đồng Bá Đạt
24 7 Đồng Thị Nga
25 8 Nông Văn Hùng (con bà Nga)
Gia đình cụ Lạc
26 1 Trần Thị Thanh (vợ cháu Long)
27 2 Đồng Bá Trọng
28 3 Đồng Bá Thể
29 4 Đồng Bá Đức (con anh Thể)
30 5 Nguyễn Thị Nụ (vợ anh Thắng)
31 6 Đồng Bá Tuấn Anh
32 7 Đồng Bá Toàn
33 8 Đồng Bá Chí
Gia đình cụ Giáo
34 1 Đồng Bá Viên
35 2 Đồng Bá Khoa
36 3 Đồng Thị Lưu (vợ cháu Duy)
37 4 Đồng Thị Doan
38 5 Đồng Thị Tám (vợ cháu Trường)
39 6 Đồng Bá Giang
40 7 Đồng Thị Sơn
Gia đình cụ Xưởng
41 1 Đồng Bá Xưởng
42 2 Đồng Bá Sơn
43 3 Đồng Bá Tùng
44 4 Đồng Bá Tiệp
45 5 Đồng Bá Hải
Gia đình cụ Thỉ
46 1 Đồng Bá Lục
47 2 Đồng Bá Lịch
48 3 Đồng Bá Năng
49 4 Đồng Bá Luân
50 5 Đồng Bá Long (con ô. Năng)
Gia đình cụ Dẫn
51 1 Đồng Bá Hướng
52 2 Đồng Bá Hưng (con ô. Hướng)
53 3 Đồng Bá Nam
54 4 Đồng Bá Sơn (con ô. Nam)
Gia đình cụ Đố
55 1 Đồng Bá Đố
56 2 Đồng Bá Đáp
57 3 Đồng Bá Dũng (con ô. Đáp)
58 4 Đồng Bá Đúng
59 5 Đồng Bá Hùng (con ô. Đúng)
60 6 Đồng Bá Dùng
61 7 Đồng Thị Xây
62 8 Đồng Bá Tuyến ( con ô. Tường)
Gia đình cụ Lai
63 1 Nguyễn Thị Tươi (vợ cháu Sự)
64 2 Đồng Bá Nghiệp
65 3 Đồng Bá Nguyên
66 4 Hiền (vợ cháu Tình)
67 5 Đồng Bá Hữu
68 6 Đồng Bá Hóa
69 7 Đồng Bá Hưng
70 8 Đồng Bá Tính
71 9 Đồng Bá Thanh
Gia đình cụ Quân
72 1 Đồng Bá Minh
73 2 Đồng Bá Long
74 3 Đồng Bá Sáng
Gia đình cụ Đỗ
75 1 Đồng Thị Mơ (vợ ông Đỗ)
76 2 Đồng Bá Kiên
77 3 Đồng Bá Phong
78 4 Đồng Bá Quang
79 5 Nguyễn Thị Đoàn (vợ ông Bông)
80 6 Đồng Bá Mai
81 7 Đồng Bá Hiếu
82 8 Đồng Bá Thảo
83 9 Đồng Bá Huy
84 10 Đồng Bá Hiệu
Gia đình cụ Phương
85 1 Nguyễn Thị Triều (vợ ông Phương)
86 2 Nguyễn Thị Sáu (vợ ông Hải)
87 3 Đồng Bá Hưng
88 4 Đồng Bá Hinh
Gia đình cụ Lê
89 1 Đồng Bá Dũng
90 2 Đồng Bá Chung
91 3 Đồng Thị Đôn
92 4 Trần Văn Hòa (con chị Đôn)
Gia đình cụ Nguyễn
93 1 Đồng Bá Chúc
Gia đình cụ Đại
94 1 Nguyễn Thị Lụa (vợ ông Lượng)
95 2 Đồng Bá Quang
96 3 Đồng Bá Đoán
97 4 Đồng Bá Hùng
98 5 Đồng Bá Định
99 6 Đồng Bá Tùng (ô. Định)
100 7 Đồng Bá Liệu
101 8 Đồng Bá Lương
102 9 Đồng Bá Sơn
DANH SÁCH THEO HỌ NGÀNH 2
STT Họ và tên
1 1 Đồng Thị Bé
Gia đình ông Hiện
2 1 Đồng Bá Hiền
3 2 Đồng Bá Hoành (con ô. Hiền)
4 3 Đồng Bá Hiếu
5 4 Đinh Thị Hương (vợ ông Hậu)
6 5 Đồng Bá Huấn
7 6 Đồng Bá Hướng
8 7 Đồng Bá Hảo
9 8 Đồng Bá Huân
10 9 Đồng Bá Hưng
11 10 Nguyễn Thị Ngọt (vợ ông Hiếu)
12 11 Đồng Bá Hoàn
Gia đình ông Văn
13 1 Trần Thị Vân (vợ ông Văn)
14 2 Đồng Bá Thiệu
15 3 Đồng Bá Khanh
16 4 Đồng Bá Hợi
17 5 Đồng Bá Quân
18 6 Đồng Bá Thành
19 7 Đồng Bá Xuân
20 8 Đồng Bá Phong
Gia đình ông Tư
21 1 Đồng Bá Huệ
22 2 Đồng Bá Cường
23 3 Đồng Bá Tuấn
24 4 Đồng Bá Anh
25 5 Đồng Bá Mạnh
26 6 Đồng Bá Hùng
27 7 Đồng Bá Mai
Gia đình ông Hiệu
28 1 Đồng Bá Hiệu
29 2 Đồng Bá Tùng
30 3 Đồng Bá Bách
Gia đình ông Chuyện
31 1 Lê Thị Vũ (vợ ông Chuyện)
32 2 Đồng Bá Vinh
33 3 Đồng Bá Quang
34 4 Đồng Bá Triệu
35 5 Đồng Bá Chiến
36 6 Đồng Bá Nghĩa
37 7 Đồng Bá Tình
38 8 Trần Thị Hạnh (vợ ông Đạo)
39 9 Đồng Bá Đức
40 10 Đồng Bá Vỹ
Gia đình ông Măng
41 1 Phạm Thị Luyện (vợ ông Đoán)
42 2 Đồng Bá Đường
43 3 Đồng Bá Đức
44 4 Đồng Bá Dự
45 5 Đồng Bá Huấn
46 6 Đồng Bá Hùng
Gia đình ông Rói
47 1 Phạm Thị Nhinh (vợ ông Rói)
48 2 Đồng Bá Soan
49 3 Đồng Bá Tưởng
50 4 Đồng Bá Tuấn
51 5 Đồng Bá Quang
52 6 Đồng Bá Khoa
53 7 Trần Thị Yên (vợ ông Mạnh)
54 8 Đồng Bá Hiệp
55 9 Đồng Bá Kiên
56 10 Đồng Bá Bang
Gia đình ông Ninh
57 1 Đặng Thị Lĩnh (vợ ông Ninh)
58 2 Đồng Bá Năm
59 3 Đồng Bá Hùng
Gia đình ông Tám
60 1 Đồng Bá Minh
61 2 Đồng Bá An
DANH SÁCH THEO HỌ NGÀNH 3
STT Họ và tên
Gia đình cụ Nhu
1 1 Đồng Bá Quả
2 2 Đồng Bá Kiên (ô. Quả)
3 3 Đồng Bá Quyết
Gia đình cụ Du
4 1 Đồng Bá Đệ
5 2 Đồng Bá Sơn (ô. Đệ)
6 3 Đồng Bá Giới
7 4 Đồng Bá Tưởng
8 5 Đồng Bá Thiệu
9 6 Đồng Bá Chung
10 7 Trần Thị Viên (vợ ông Biên)
11 8 Nguyễn Thị Xuyến (vợ ông Đạc)
Gia đình cụ Ri
12 1 Lê Thị Mơ (vợ ông Ri)
13 2 Đồng Bá Nhạn
14 3 Đồng Bá Chuyên
15 4 Đồng Bá Chung
16 5 Đồng Bá Cánh
17 6 Đồng Bá Ngọc
18 7 Đồng Bá Tuấn
19 8 Nguyễn Thị Lụa (vợ ông Phượng)
20 9 Đồng Bá Dũng 
Gia đình cụ Cảnh
21 1 Nguyễn Thị Liên (vợ ông Cảnh)
22 2 Đồng Bá Thanh 
23 3 Đồng Bá Phú
Gia đình cụ Thêm
24 1 Nguyễn Thị Kim (vợ cụThêm)
25 2 Đồng Bá Trường (con cụ Thêm)
27 3 Đồng Bá Sơn
26 4 Đồng Bá Kỳ
28 5 Đồng Bá Nam
29 6 Đồng Bá Hoàng
Gia đình cụ Hào
30 1 Đồng Bá Đông
31 2 Đồng Thị Thu
32 3 Đồng Bá Phương
33 4 Đồng Tuấn Anh
34 5 Đồng Bá Phối
35 6 Đồng Bá Phố (con ô. Phối)
36 7 Đồng Bá Phóng
37 8 Đồng Đức Phong (con ô. Phóng)
38 9 Đồng Đức Thái
Gia đình cụ Động
39 1 Nguyễn Thị Liên (vợ ông Sinh)
42 2 Đồng Bá Dũng 
40 3 Đồng Thị Thắm
41 4 Đồng Bá Sáu (vợ tên Lương)
Gia đình cụ Thủ
43 1 Đồng Bá Bông
44 2 Đồng Bá Duy (ô. Bông)
45 3 Đồng Bá Nhất
Gia đình cụ Diễn
46 1 Trần Thị La ( vợ ô. Thuyết)
47 2 Đồng Thị Linh (vợ ô. Trình)
48 3 Đồng Bá Kiên (con ô. Trình)
49 4 Đồng Thị Thấm
50 5 Đồng Bá Giảng
51 6 Đồng Bá Hữu (con ô. Giảng)
52 7 Đồng Bá Nghĩa
53 8 Đồng Bá Tuấn
Gia đình cụ Vận
54 1 Đồng Bá Chuyển
57 2 Đồng Bá Nam
55 3 Đồng Bá Tuyến ( con cụ Vận)
58 4 Đồng Bá Lên
56 5 Đồng Bá Trọng
59 6 Đồng Bá Lực
Gia đình cụ Chiến
60 1 Nguyễn Thị Hợi (vợ ông Chiến)
61 2 Đồng Bá Lợi
Gia đình cụ Ngưu
62 1 Đồng Thị Hải
63 2 Đào Văn Hiếu
Gia đình cụ Đáo
64 1 Ngô Văn Dũng
65 2 Ngô Văn Cường
66 3 Ngô Văn Huy
Gia đình cụ Thậm
67 1 Nguyễn Thị Tới (vợ ô. Thậm)
68 2 Đồng Bá Đông
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây