Trang thông tin họ Đồng Bá, Khê Khẩu, Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương

https://hodongba.vn


Nghị quyết Hội đồng Gia tộc họ Đồng Bá ngày 25/02/2024

Thực hiện theo nghị quyết ngày 18/02/2024, hôm nay vào lúc 9h30 ngày Chủ nhật 25/02/2024 (16 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại nhà ông Đồng Bá Trận - trưởng tộc họ Đồng Bá, Hội đồng Gia tộc họ Đồng Bá Tổ chức giỗ cụ Thượng tổ ông. Sau khi Tạ mộ đầu năm nghĩa trang dòng họ, cúng giỗ tổ, Hội đồng Gia tộc họ Đồng Bá tổ chức Hội đồng Gia tộc lần thứ hai năm 2024. Dưới đây là toàn văn Nghị quyết Hội nghị:
Nghị quyết Hội đồng Gia tộc họ Đồng Bá ngày 25/02/2024
HỘI ĐỒNG GIA TỘC HỌ ĐỒNG BÁ
KDC. KHÊ KHẨU, P. VĂN ĐỨC,
TP. CHÍ LINH, T. HẢI DƯƠNG
_________________________
Số: 02/NQ-HĐGT2024
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
 
Hải Dương, ngày 25 tháng 02 năm 2024
 
NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG GIA TỘC
---------------------
Thực hiện theo nghị quyết ngày 18/02/2024, hôm nay vào lúc 9h30 ngày Chủ nhật 25/02/2024 (16 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại nhà ông Đồng Bá Trận - trưởng tộc họ Đồng Bá, Hội đồng Gia tộc họ Đồng Bá Tổ chức giỗ cụ Thượng tổ ông.
Sau khi Tạ mộ đầu năm nghĩa trang dòng họ, cúng giỗ tổ, Hội đồng Gia tộc họ Đồng Bá tổ chức Hội đồng Gia tộc lần thứ hai năm 2024 với sự tham gia của 18/20 thành viên Hội đồng Gia tộc:
+ Ông Đồng Bá Trận – Trưởng tộc, chủ trì Hội nghị
+ Ông Đồng Bá Binh – Chủ tịch Hội đồng Gia tộc
+ Ông Đồng Bá Đoán
+ Ông Đồng Bá Cánh
+ Ông Đồng Bá Hiền
+ Anh Đồng Bá Tuyến (Ô. Trận)
+ Anh Đồng Bá Khoa (Ô. Viên)
+ Ông Đồng Bá Sơn
+ Bà Trần Thị Thanh
+ Ông Đồng Bá Lục
+ Ông Đồng Bá Kiên – Thư ký Hội nghị
+ Bà Nguyễn Thị Tươi (Ô. Sự)
+ Ông Đồng Bá Sáng
+ Ông Đồng Bá Thiệu
+ Ông Đồng Bá Năm
+ Ông Đồng Bá Dự
+ Ông Đồng Bá Chuyển
+ Ông Đồng Bá Thanh
--> Với 18/20 thành viên, Hội nghị đủ điều kiện tiến hành.
- Ngoài ra Hội nghị còn có sự tham gia của 06 thành viên thành viên được mời tham gia góp giỗ tổ theo nghị quyết ngày 18/02/2024: Bà Đồng Thị Vân; Bà Đồng Thị The; Ông Đồng Bá Mai; Ông Đồng Bá Nghĩa; Ông Đồng Bá Giảng; Đồng Bá Quân
- Sau khi thảo luận, với sự nhất trí của 100 % thành viên tham dự Hội đồng Gia tộc họ Đồng Bá, KDC. Khê Khẩu, P. Văn Đức, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương:
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông báo kiện toàn thành viên Hội đồng Gia tộc năm 2024.
- Theo đề nghị của các chi, ngành, kiện toàn Hội Đồng Gia tộc năm 2024 như sau:
+ Ông Đồng Bá Đệ nghỉ theo nguyện vọng cá nhân.
+ Ông Đồng Bá Dự thay cho ông Đồng Bá Đường.
+ Ông Đồng Bá Thanh thay cho ông Đồng Bá Bông.
- Sau khi kiện toàn, Hội đồng Gia tộc họ Đồng Bá gồm 20 thành viên. Cụ thể như sau:
STT Họ và tên Ngành Nhiệm vụ
1. Ông Đồng Bá Trận Ngành 1 Trưởng tộc,Trưởng ngành 1
2. Ông Đồng Bá Binh Ngành 1 Chủ tịch Hội đồng Gia tộc
3. Ông Đồng Bá Đoán Ngành 1 Phó Chủ tịch Hội đồng Gia tộc
4. Ông Đồng Bá Cánh Ngành 3 Phó Chủ tịch Hội đồng Gia tộc
5. Ông Đồng Bá Hiền Ngành 2 Trưởng ngành 2,
Phụ trách tài chính, thủ quỹ
6. Ông Đồng Bá Kiên (Ô. Quả) Ngành 3 Trưởng ngành 3, Ủy viên Thường trực
7. Anh Đồng Bá Tuyến (Ô. Trận) Ngành 1 Thư ký, Ủy viên Thường trực
8. Anh Đồng Bá Khoa (Ô. Viên) Ngành 1 Ủy viên
9. Ông Đồng Bá Sơn Ngành 1 Ủy viên
10. Bà Trần Thị Thanh Ngành 1 Ủy viên
11. Ông Đồng Bá Chinh Ngành 1 Ủy viên
12. Ông Đồng Bá Lục Ngành 1 Ủy viên
13. Ông Đồng Bá Kiên Ngành 1 Ủy viên
14. Bà Nguyễn Thị Tươi (Ô. Sự) Ngành 1 Ủy viên
15. Ông Đồng Bá Sáng Ngành 1 Ủy viên
16. Ông Đồng Bá Thiệu Ngành 2 Ủy viên
17. Ông Đồng Bá Năm Ngành 2 Ủy viên
18. Ông Đồng Bá Dự Ngành 2 Ủy viên
19. Ông Đồng Bá Chuyển Ngành 3 Ủy viên
20. Ông Đồng Bá Thanh Ngành 3 Ủy viên
 
Điều 2. Thông qua danh sách thành viên (đầu đinh) tham gia họ năm 2024
- Sau khi tổng hợp của các chi ngành, Hội đồng Gia tộc đồng ý cho 06 thành viên mới tham gia họ kể từ tháng 01/2024. Cụ thể bao gồm: bà Đồng Thị Vân, bà Đồng Thị The, chị Đồng Thị Nhật (con ông Binh), anh Đồng Bá An (con anh Trường), anh Đồng Bá Hiền (con anh Lộc), anh Nguyễn Tất Việt (con chị Doan). Các thành viên thực hiện nghĩa vụ tài chính với họ theo quy định.
- Tính đến ngày 25/02/2024, tổng số đinh hiện nay của họ Đồng Bá là 244 đinh.
- Đề nghị các chi, các ngành tiếp tục rà soát, vận động các thành viên nội tộc năm 2024 đủ 18 tuổi và trên 18 tuổi chưa tham gia họ; các gái dòng họ đã lấy chồng tham gia họ.
 
Điều 3. Quyết toán thu chi tu bổ, tôn tạo nghĩa trang dòng họ năm 2023
- Hội đồng Gia tộc họ Đồng Bá đã nhận được báo cáo tài chính công trình tu bổ, nâng cấp nghĩa trang dòng họ của ông Đồng Bá Cánh, Đồng Bá Sáng tổng hợp. Cụ thể:
+ Ông Đồng Bá Cánh – Trưởng ban Kiến thiết:
STT Hạng mục Số tiền
1. Tổng thu (không tính phần công đức ngày công)
+ Đầu đinh
+ Công đức tiền mặt
+ Công đức vật liệu
69.125.000đ
45.400.000đ
16.900.000đ
6.825.000đ
2. Tổng chi 65.465.000đ
3. Còn lại: Tổng thu – Tổng chi +3.660.000đ
+ Anh Đồng Bá Sáng – Trưởng ban Vận động
STT Hạng mục Số tiền
1. Tổng thu công đức 23.100.000đ
2. Tổng chi 54.339.000đ
3. Còn lại: Tổng thu – Tổng chi -31.239.000đ
+ Chi tiết báo cáo đã gửi tới các thành viên Hội đồng, các thành viên Hội đồng tiếp tục nghiên cứu, nếu có vấn đề gì chưa rõ, chưa hiểu trao đổi trực tiếp với ông Đồng Bá Cánh, anh Đồng Bá Sáng.
+ Hội nghị thống nhất Ban Kiến thiết đã hoàn thành nhiệm vụ và giải tán. Các công việc tiếp theo về công trình tu bổ, nâng cấp nghĩa trang sẽ giao cho Thường trực Hội đồng Gia tộc quyết định.

Điều 4. Về việc tiếp tục tu bổ, nâng cấp nghĩa trang dòng họ năm 2024
- Anh Đồng Bá Sáng nhận trách nhiệm trước Hội đồng Gia tộc và toàn họ: Nhận sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thành tu bổ, nâng cấp nghĩa trang dòng họ từ tháng 2 âm lịch và sẽ hoàn thành trước Tết Thanh minh năm 2024. Các công việc bao gồm: ốp bờ tường, sơn, phương án đường đi vào nghĩa trang, lắp đường nước để rửa nghĩa trang và tưới cây.
- Về tài chính: Anh Đồng Bá Sáng sẽ tiếp tục kêu gọi công đức của các thành viên trong dòng họ trong năm 2024 + Số tiền 3.660.000đ ông Đồng Bá Cánh chi còn dư + Số tiền 200.000đ/đầu đinh mới tham gia họ năm 2024 để thực hiện.
Sau khi hoàn thành công trình, tổng chi phí xây dựng trừ số tiền mà anh Đồng Bá Sáng kêu gọi được + số tiền 3.660.000đ ông Cánh chuyển sang + số tiền đầu đinh mới đóng góp còn thiếu bao nhiêu, anh Đồng Bá Sáng sẽ có trách nhiệm tài trợ toàn bộ cho họ. Dòng họ sẽ không thu đầu đinh hay sử dụng các quỹ khác để sử dụng vào việc này nữa.
- Việc xây dựng như thế nào, anh Đồng Bá Sáng phải có trách nhiệm thông qua ông Đồng Bá Trận – Trưởng tộc, ông Đồng Bá Binh – Chủ tịch Hội đồng Gia tộc trước khi triển khai. Không được tự ý tiến hành.
- Tất các các công việc bao gồm xây dựng, kêu gọi công đức ủng hộ phải thực hiện và hoàn thành trong năm 2024. Sau khi hoàn thành, phải có báo cáo tài chính cụ thể để báo cáo Hội đồng Gia tộc bao gồm số tiền thu công đức, tài trợ và số tiền chi xây dựng để công khai trong toàn họ.
- Hội đồng Gia tộc họ Đồng Bá kêu gọi con cháu trong dòng họ tiếp tục phát tâm công đức để công trình tu bổ, nâng câp nghĩa trang dòng họ sớm hoàn thành.

Điều 5. Về việc cập nhật, bổ sung gia phả dòng họ
Theo đề xuất của ông Đồng Bá Chuyển về việc tiếp tục cập nhật, bổ sung Gia phả dòng họ, lần biên soạn gần nhất là năm 2010. Thường trực Hội đồng Gia tộc dòng họ sẽ nghiên cứu để triển khai trong thời gian sớm nhất có thể.

Điều 6. Về công tác tài chính dòng họ năm 2024
- Thường trực Hội đồng đã giải thích cụ thể về mục đích của việc thu/chi quỹ họ, quỹ tang hiếu và kinh phí tổ chức các ngày giỗ của dòng họ bằng văn bản tới tất cả thành viên Hội đồng Gia tộc.
- Căn cứ vào tình hình tài chính của các quỹ, Hội đồng Gia tộc thống nhất trước mắt năm 2024 sẽ không thu quỹ họ và quỹ tang hiếu. Căn cứu tình hình thực tế, khi nào cần thu, Hội đồng Gia tộc sẽ bàn và thống nhất ở các Hội nghị lần sau.
 
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.
Nghị quyết hội nghị đã được các thành viên tham dự thông qua và thống nhất thi hành. Các nội dung trước đây trái với nghị quyết này đều bị hủy bỏ./.
 
THƯ KÝ CUỘC HỌP

(đã ký)
 
 
Đồng Bá Kiên
TM. HỘI ĐỒNG GIA TỘC
TRƯỞNG TỘC
 
(đã ký) 

 
Đồng Bá Trận
 
Một số hình ảnh của Hội nghị:
z5190906257598 681bd57d88e98ea713e7b67c31ab685b
 
z5190906262349 d60410a7aeb9fb623339fb669b47f728
 
z5190906266108 e3404409bc52a3b1c7dd5315b475a433


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây